Konkurs

Regulamin konkursu
W okowach dwóch totalitaryzmów
- losy mojej rodziny w latach 1939 - 1956

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Auschwitz Memento w Oświęcimiu.
 2. Współorganizatorami są: MCDN ODN w Oświęcimiu, MCDN ODN w Krakowie
 3. Patronat honorowy nad konkursem obejmują:
  • dla szkół ponadgimnazjalnych:
  • Andrzej Gąsienica – Makowski - Starosta Powiatu Tatrzańskiego
  • Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
  • dla szkół gimnazjalnych:
  • Janusz Majcher - Burmistrz Miasta Zakopane
  • Marek Fryźlewicz - Burmistrz Miasta Nowy Targ

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13,poz. 125);
Zarządzenie Nr 26/11 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2011/2012.

Cele konkursu.

 • Promocja wiedzy na temat historii Podhala w latach 1939 - 1956.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów losami swojej rodziny.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, wykorzystywania i interpretacji źródeł historycznych, archiwalnych.
 • Promowanie osiągnięć uczniów.

§ 1
Postanowienia/ zasady ogólne konkursu

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.
 • Udział w konkursie jest dobrowolny. Rodzice/ prawni opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie oraz uczniowie pełnoletni muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 • Uczniowie indywidualnie przygotowują pracę konkursową na temat: W okowach dwóch totalitaryzmów – losy mojej rodziny w latach 1939 – 1956 wybierając dowolną jej formę np.:
  • praca literacka: wywiad, esej, opowiadanie, albumy, rozprawka
  • prezentacja multimedialna
  • film.
 • Praca powinna opierać się na faktach.
 • Praca musi stanowić oryginalną twórczość ucznia, wcześniej nie publikowaną
  i nie nagradzaną w innych konkursach.

§ 2
Miejsce i termin nadsyłania prac

 • Prace konkursowe z czytelnym opisem, który powinien zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, pełną nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
  oraz zgodę rodziców na udział w konkursie uczniów niepełnoletnich, należy przesłać w terminie do 28 października 2011 r. na adres:

  MCDN O D N w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Bema 4
 • Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie pracy, oświadcza, iż: przysługują
  mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej pracy, wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik wyrażają zgodę
  na rozpowszechnianie ich wizerunku, przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawa majątkowe do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową
  oraz wszelkimi innymi technikami na wszelkich formach nośników;
 • wprowadzenia zapisu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet;
 • wykorzystywania do celów promocji i reklamy oraz w opracowaniach i innych publikacjach;
 • wykorzystania w innych utworach naukowych, edukacyjnych, w tym przez pracowników Stowarzyszenia Auschwitz Memento;
 • zezwolenia na wykonanie zależnego prawa autorskiego.
 • Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na konkurs prac, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatorów z chwilą przyjęcia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych prac, a także do publikacji ich fragmentów.

§ 3
Komisja konkursowa

 1. Oceny zgłoszonych prac oraz wyłonienia zwycięzców dokona Komisja Konkursowa, której skład powoła Zarząd Stowarzyszenia Auschwitz Memento.
 2. Nadesłane prace oceniane będą na dwóch poziomach edukacji: gimnazjalnym
  i ponadgimnazjalnym.
 3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
  • oryginalny pomysł prezentacji tematu
  • rzetelność historyczna
  • własna praca ze źródłami historycznymi – ich ilość i różnorodność
  • prezentacje własnych przemyśleń i refleksji,
  • umiejętność wykorzystania relacji świadków i uczestników wydarzeń historycznych.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne.

§ 4
Nagrody

 1. Przewiduje się przyznanie I, II, III miejsca w każdej z kategorii wiekowej.
 2. Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów.
 3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas konferencji w podanym wcześniej przez Organizatorów terminie.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 2. Przesyłając pracę na konkurs, uczestnik wyraża tym samym zgodę
  na wykorzystywanie danych osobowych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
  o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 3. Organizatorowi przysługuje prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
 4. Dodatkowych informacji udzielają:

Zbigniew Klima – Stowarzyszenie Auschwitz Memento: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Teresa Szakiel – MCDN Ośrodek Doskonalenie Nauczycieli w Oświęcimiu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wtórna publikacja lub rozpowszechnianie treści publikowanych przez Stowarzyszenie
bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia zabronione.
Auschwitz Memento
Narodowe Archiwum Cyfrowe Muzeum Tatrzańskie Miasto Nowy Targ Miasto Zakopane Powiat Tatrzański Powiat Nowotarski